خاطرات روزانه آقامهدی

دینگ....دینگ

این حباب هایی که داخلشون قلبه واس خاطرشما دخملهاگذاشتم بشینیندبترکونیدشون

یه آهنگ ترکی که موردعلاقمه روگذاشتم ببینیدتووبم پخش میشه مال من که بالانمیاد

[ سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 17:4 ] [ مهدی ]

[ ]

صبح که برای نمازبلندشدم شارژگوشیم روزدم به پریزبالای تختم وگوشیم رو روی شارژرگذاشتم

ساعت8ونیم گوشی ازبالای شارژرافتادمستقیم خورد تو ملاجم!!!ومن بدینگونه بیدارشدم!

صداکردنهای مامان شروع شدولی خبری ازهیچکس توخونه نبود!منم عادت دارم صبحونه رومیزآماده باشه

بخورم والاصبحانه اصلانمیخورم!زنگ زدم به مامانم گفت بازاره برای خریدکه امشب مهمون داریم

مهمونامون هم دائی وخاله وخاله قزیها!!!

رفتم یه دوش گرفتم دیدم ای وای برمن آبگرمکن روشن نیست!

باآب سرد دوش گرفتم...هــ...هــ...هــ...هــ...هچــــــه!!!

ازحموم دراومدم تاب وشلوارآدیداس جونموپوشیدم ورفتم سریخچال بلکه رفع گرسنگی کنم

یه موزخوردم وانگور...

رفتم بیرون یه کم دوربزنم.رفتم وبرگشتم خداروشکراتفاقی نیوفتاد...

یه دختری هم سوارکردم رفتیم باهم دورزدیم!(محض شوخی بود)(ازکجامعلوم شایدواقعیت بود!!!)

شوخیدم...

ازصبح ازخواهرم خبرندارم انگاری رفته پیش دوستاش پزبده داداشم تبلت خریده برام!

بابام اومده سلام نکرده میگه:تو کی بایددومادشی؟من نوه میخوام!...استغفرالله...

مگه بچه به ازدواج کردن ربطی داره؟؟!والاما که درموردایناهیچی نمیدونم،اسکل وساده ایم

به بابام گفتم:زن نمیگیرم ولی نوه براتون میارم!!! یه لحظه وجودملاقه رو تو ملاجم حس کردم!

دست مامانم دردنکنه،این دفعه اگه یه چیزدیگه بخوره توملاجم ضربه مغزی میشم!

هنوزمهمونهانیومدن،یه پسردائی مزاحم داریم همیشه تولپ تابم سرگردانه بااینکه خودش یکی داره!

اون دخترخالمون هم که اتاقمون رو زیرورومیکنه!کلاامروزیه بدبختی دیگه ای هم داریم منم که کم رو!

خداامروزوامشب روبخیرکنه

یاعلی[ جمعه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 10:53 ] [ مهدی ]

[ ]

اینجابه زودی فقط به خاطرشما یه وب شخصی میشه درموردخاطرات روزانم

دیگه درموردعلی سوال نکنیداین وب دیگه ربطی به علی نداره

[ سه شنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 14:13 ] [ مهدی ]

[ ]

سلام

خوبی یابدی ازمن دیدیدحلال کنید

دوستان!همتون رودوستتون دارم وآرزوی موفقیت براتون دارم

این وب دیگه به روزنمیشه

یاعلی


[ دوشنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 16:46 ] [ مهدی ]

[ ]

باتشکرفراوان ازفاطمه خراط

[ جمعه هشتم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 9:48 ] [ مهدی ]

[ ]

گفتیم بعدروزهابریم سراغ دوستمون هزارجوربلاسرمون اومد

صبح به جای صداکردن های مامانم سرم محکم خوردبه میله ی تخت بیدارشدم!

ازدراتاق بیرون نرفته بودم انگشت کوچیکه ی پام به پاشنه ی درخورد بد درداومد!

بایه دست سرم روداشتم بایه دست انگشت پام رو رفتم صبحانه بخورم

خواهرم چایی منوخورد من کیک شکلاتیش رو یه گازدرشت زدم دلم خنک شد(خودش شروع کردها!)

اون همه ی قندهاروتوچاییم خالی کردمن خیلی ریلکس برای اینکه کم نیارم همه ی چایی روخوردم

(اونقد شیرین شدحالم بهم خورد)

خواهرم بی خبر50تومن ازجیبم گرفت بردخرج کردبعدااومدبهم گفت!!!

آماده شدم سوئیچ وگوشیم روگرفتم تاخواستم ازپله هاپائین برم جواربم منوازروپله سرداد

ازاول پله تاوسطاش رفتم

یکی بیادمنوبلندکنه!الان که دارم مینویسم عضلات کمربه پائینم شدیددردمیکنه!

مامانم پله هاروشسته بود

کفشموپوشیدم رفتم ماشین روروشن کنم

وسطای راه صدای:فیسسسس"شنیدم!دیدم ای وای برمن چرخ ماشینم پنچرشد!

حسابی رفتم توآمپاس!پیاده شدم تاچرخ روعوض کنم...

یه مشت دخترازاون دخترای آرایش کرده ی مودرآورده که انگاری سارا5ساله ازتهران

صورتهاشون روباآبرنگ عجق وجق نقاشی کرده وموهاشون انگاری ازصبح پاشدن شونه نکردن

ریخته بودبیرون!

اومدن بانازوادا انگاری دارن بایه نی نی حرف میزنن بهم میگن:

آقاپسرتنهایی؟

منم عینک دودی زده لباس اسپرت پوشیده موهای مرتب ماشین ال90محلشون نذاشتم

یه دختردیگه گفت:میخواین کمکتون کنم پنچریشوبگیرید؟!

گفتم:لازم نکرده خودم توانایی اش رودارم

دختراولیه گفت:اینجاچیکارمیکردی؟حالاکجامیرفتید؟

منم گفتم:

نمیدونستم تاوان پنچرشدن چرخ ماشینم روباید باجواب دادن به سوال های شما بپردازم!

دخترها گفتن ایش واوش ورفتن!

رفتم صندوق رو بازکردم وباخودم گفتم:ای وای برمن این صندوق وچرخ زاپاس!!!

این که چرخ زاپاس نداره!!!

بابایی اومدنجاتم!

حالایه بارخواستیم قمپوض درکنیم که بلدیم پنچریه ماشین روبرداریم!

به زرث قاطع مطمئنم خواهرم این مشکل روواسم ایجادکرد!

پ ن:بابام داره برام خونه دوطبقه میسازه ومیگه وقت زن گرفتنته!(رفتم توآمپاس شدید)

پ ن:ان شاالله تادوسال دیگه مطب روانپزشکیم رومیزنم

پ ن:داریم میریم شمال باعمواینایه ویلاخریدیم

دوستان سرعت اینترنتم امروزخییییلی پائینه من تمام نظرات روخوندم ولی الان نمیشه جواب

وتاییدکنم ان شالله فردا

این پست روبه زورگذاشتم

یاعلی

[ شنبه دوم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 18:47 ] [ مهدی ]

[ ]

aliziya-mohammad.blogfa.com

این وبلاگ درموردمن یه چیزایی نوشت که میشه فهمیدازجانب خودشریف یاافرادتاییدشده ی شریفه

ویاکسانی که باشریف موافقن ساخته شده

خیلیهاباورکردن که مدیراین وب پسرخاله ی علیه وباورکردن که من رفیقش نیستم

گفته چون من بادخترهایی که به وبم کامنت میدن شوخی میکنم دوست علی نیستم

وعلی باچنین افرادی دوست نمیشه ولی لازم به ذکره علی خودش بادخترهاشوخی میکنه

مگه هرشوخی کردنی منظوربدداره؟!

گفته علی رفیقی نداره که درموردهمکاراش بدبگن پس علی باکی رفیق شه!

شریف اومده وبم کامنت گذاشته ومن یه جواب سنگین ومضری بهش دادم ولابدکسی ازجانبش

اومده اون وب رودرست کرده یاشایدهم کسی اون وب رودرست کرده که باشریف موافقه

من ازاینکه بگم رفیق علیم هیچی نصیبم نمیشه ومن این سه سال برای یه دروغ وقت تلف نکردم

حالااگه میخوایدمن این وبلاگ روبرای همیشه ببندم...اختیارم دست شماست

ولی میخوام بگم اگه تاحالااینجه گفتم رفیق علیم واس خاطراین نبودکه پزدوستیم باهاش روبه شمابدم

میخواستم واقعیت اینکه علی اهل اون بدیهایی که دشمناش بهش نسبت میدن نیست

من واقعارفیقشم حالاچه باشم چه نباشم اینجاماازش حمایت میکنیم به فرض اینکه من دوستش نباشم!

ماکه حمایتهامون روول نمیکنیم!

[ پنجشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 0:29 ] [ مهدی ]

[ ]

هی شریف خان!

بسه دیگه!چرااینقدرمزخرف میگی؟!

شماهایی که به این وب میایدوازاینجامیگذریدوتعدادتون هم خیلی زیاده!

به حرفهای این شریف گوش نکنیدکه همش توهّمه!

من علی رومیشناسم نه اهل دعواست،نه اهل تهدیدونه مردم آزاری وبالاخره اهل هیچکدوم ازاین

بدیهایی که شریف میگه نیست...

من کاری ندارم وبلاگای دیگه چی میگن چون بالاخره کسی که طرفدارزیادداره دشمن هم زیادداره

ولی بدونین هیچ کدوم ازکلام شریف صحت نداره واین تعریف کردنهای من روهم پای دوستی باعلی

نذارید....

شایعات پشت علی بسیاره وکسانیکه بایدازعلی حلالیت بطلبن هم بسیارند

تنهابدی علی شوخ بودن زیادشه که بعضیهاجنبش روندارن وپای مسخره بودنش میذارن

ولی همون افرادلیاقتشون افرادخشک وبی توجهه

علی اگه زیادی توبرنامه شوخی میکنه آدم بدی نیست میخوادبابیننده هاصمیمی باشه

ولی طفلک نمیدونه بعضی ازاین شوخیهاش ازحدبیشتره ولی میخوادصمیمی باشه

اصلامغرورنیست وباتمام طرفدارانش خوش وبش داره واگه احیانن یه وقت کارش سنگین باشه

برای طرفداراش وقت صحبت کردن نمیذاره که من بهش حق میدم

علی خودش توبچگی ازدست دوستاش کتک میخوردوجرئت کتک زدن بچه گانه ی بچه های دیگه

رونداشت اونوقت الان میره کسی روتهدیدکنه؟!

علی طفلک نمیدونه چطور دادبزنه اونوقت میره دعواکنه؟!

عیبهای علی به خاطرخوب بودن زیادشه که دشمنانش اونو بدجلوه میدن ولی کورخوندن که

طرفداران بسیارندوحمایت همچنان پابرجا

یاعلی...


[ سه شنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 13:12 ] [ مهدی ]

[ ]

در پی برنامه ماه عسل شبکه سه که در تاریخ 30 تیر از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، ما مسئولین، جمعی از داوطلبین و گروه جوانان بنیاد کبری (س) لازم دیدیم طی بیانیه‌ای نسبت به اقدام صورت گرفته در این برنامه مراتب اعتراض خود را اعلام کنیم. زیرا با در نظر گرفتن تمامی وجوه، نمی‌توان بر نابخردی و بی‌اخلاقی نمایش داده شده چشم بست و با یک توجیه ِحداقلی ِعامه‌پسند سر کبک ِعقل و عاطفه را در برف جهل و ندانستن فرو برد.

برنامه «ماه عسل» که بناست پیش از افطار، جان روزه‌دار را از معنویت و عقلانیت سرشار کند تا ضعف و کاستی بدنی حاصل از روزه جبران شود و قرار است به عنوان یکی از پربیننده‌ترین افطارانه‌های سیما، عطر خدا را به خانه مردم ببرد، راه را به خطا رفت و در حق «انسان» کوتاهی کرد. چرا که در مواجهه با زوجی که از داشتن فرزندی محروم بودند، به جای برخورد عقلانی و اخلاقی، فقط به تسکین آنی درد پرداخت و کودکی را به ایشان پیشکش کرد!

اما این در شأن «انسان» و آن «کودک پیشکش شده» نبود. در حالی که خداوند 27 بار با احترام از یتیم در قرآن کریم نام می‌برد و حقوق او را محفوظ می‌دارد، چنین نحوه برخوردی نمی‌تواند الگو و سرمشقی مناسب برای مردم در حمایت از ایتام و کودکان بی‌سرپرست باشد. گویی شخص این کودک اصلا مهم نیست. کودکی که این چنین هدیه می‌شود مهم نیست که از انبار صدا و سیما و از اموال آن سازمان باشد یا از بازار او را تهیه کرده باشند. بلکه مهم این است که حضورش فقط اشک مخاطب را در آورد!

به راستی امروزه چگونه و در کجا پیشکش «انسان» جایز شمرده می‌شود که تهیه‌کنندگان برنامه از آن بهره برده و خود را مجاز به این کار دانسته‌اند.

همچنین در بخش دیگری از این برنامه، چهره کودکی که سرپرستی وی توسط خانواده‌ای تقبل شده را به راحتی نمایش دادند و با خود نیندیشیدند که او در آینده وقتی به مدرسه می‌رود، ازدواج می‌کند یا در قالب فعالیت‌های مختلف به جامعه پا می‌گذارد، آیا می‌خواهد اینگونه شناخته شود؟ آیا می‌خواهد همه بدانند زندگی او را خانواده‌ای تقبل کرده‌اند و خبری از خانواده اصلی‌اش ندارد؟

آیا تنها وظیفه دست اندرکاران سیما پر کردن کنداکتورهاست؟ پس مسئولیت حفظ کرامت انسان‌ها در هر دو سوی دوربین بر عده کیست؟ مسئول گرامی‌داشت خردورزی و اخلاق در تهیه برنامه‌ها بر عهده کدامین رسانه است؟

به هر روی، آنچه که در «ماه عسل» رخ داد هم سیمای شبکه سه را نازیبا کرد و هم شأن انسانی کودکان را به ناکجا بُرد و هم دل مخاطبین را افسرد. امید است این حرکت مورد بازبینی و تصحیح قرار گرفته و رسانه ملی بداند بیش از همه مسئول حفظ کرامت انسان است، که اگر نباشد تلاش شبانه‌روزی‌اش به هیچ کار نمی‌آید.


حالابگیدماه عسل علی ضیابدبود!

[ سه شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 13:8 ] [ مهدی ]

[ ]

عکس از پری

خــــــــــــــــــــــــــــــب!

             ============================================

علی چرانقش مبل شدی؟آخی چه خسته ای

             ============================================

علی لالا

[ شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 19:48 ] [ مهدی ]

[ ]

ماجرابرای5سال پیشه که علی23ومن20سالم بود

یکی ازآشناهای مابایکی ازآشناهای علی که هردوشون کاشونی هستن ازقبل رفیق بود

کاشان بودیم رفته بودیم تویه پارک.اسم پارک رونمیدونم ولی فکرکنم آیت الله اولش داشت

برای اولین بارعلی رواونجادیدم که کلی هواداردورعلی جمع بودن که عاشق صدای علی تورادیوبودن

ولی شلوغیش مثل الان نبود.اونجارفتیم بعدازسلام واحوالپرسی وازاین جورچیزهااون آشنامون

رفیقشوبه یادعلی آوردوبدین گونه همدیگه روشناختیم وباهم هم صحبت شدیم...

رفیقم شماره ی علی روداشت.فردای اون غروب ماعازم تهران بودیم علی هم همون موقع

عزم برگشت کرده بودکه مابااون همراه شدیم و5نفری یعنی من وآشنامون وآشناش وعلی و

یه فرددیگه به تهران برگشتیم ودرطی راه کمی باهم آشناشدیم

توتهران هم توخیلی ازجشنواره هاباعلی رفت وآمدداشتیم وبدینگون شدیم رفیق

به مناسبت تولدهابه رستوران میرفتیم وتوپارک میگشتیم البته همش به خاطرهمون آشناهامونه

اون موقع خونمون توکوچه غفاری نزدیک صداوسیمابودووقتی علی مجری شدووقتی مشکلی براش

پیش میومدخونمون میومدوچندبارهم ماشین بدبخت پنچرشدکه سپردبه من چون اونجاازهمه بهش

نزدیکتربودم.رفت وآمدهامون همینطورزیادشدتاشدیم رفیق رفقای همدیگه واوایل زیادی پارک واینجور

جاهامیرفتیم ولی الان خیلی کم شدچون اصلاوقت هیچی رونداره!

همیشه ازاذیت کردنش خوشم میومدوطفلک واقعاترسوئه....

ازهمون موقع که رفیقش شدم یه نوع بدبختی بهم اضافه شد:دخترای فامیل!!!

هی شماره بده وماباهات بیایم پیشش وازاینجورحرفا منم ازاون غیرتی ها!

البته خواهرم ازوقتی فهمیدباعلی رفیق شدم هیچ واکنشی نشون نداد!بی ذوق![ پنجشنبه بیستم تیر ۱۳۹۲ ] [ 22:26 ] [ مهدی ]

[ ]

اینجابه مدت چندساعت توشط فاطمه خراط هک شده بوددوباره برش گردوند

[ دوشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 19:44 ] [ مهدی ]

[ ]

یعنی واقعادختری پیداشدکه دل رفیق ماروببره

دختره دانشجوو قدبلند ولاغرو خوش قیافه ال نودسفیدداره

علی مدام فکرشه وازاون میگه

حتی وقتی پشت سردختره بدگفتم ناراحت شدوالان ازم عصبانیه

گفته تاقطعی نشدن به کسی نگم ،که شکرخدا قطعی شد

براش نیلوفرآبی خرید

دختره پرعشوه که چندان ازش خوشم نمیاد

همین که علی ازش خوشش میادواونوبرای ادامه زندگیش انتخاب کردکافیه

دوماه بعدعقدشونه

پس ازدواج فرزادحسنی بودکه خوش قدم بودکه ازدواج رفیق ماروفراهم کرد

باورم نمیشه علی داره به جمع متاهلین میپیونده و...

مادرم صدام کرد:مهدی!بیدارشودیگه لنگ ظهره!

ومن همه چیزرادرخواب دیدم


[ شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 20:48 ] [ مهدی ]

[ ]

تشکرفراوان ازفاطمه خراط بابت قالب این وب زیبا


سوتی صداوسیما ، پخش تصویر شکیرا بعد از گل زنی پیکه :))


روحانی مُچکریم

 

 

وعده بعدی ما:

امشب بازی والیبال ایران-ایتالیا با حضور لیدی گاگا :)))
.
.
.
روابط عمومی شبکه 3 :|

 

ضرغامی: شارژ می گیرم بازم شکیرا رو نشون میدم!

 


ادامه مطلب

[ شنبه هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 16:45 ] [ مهدی ]

[ ]

http://www.aparat.com/v/fmYTl

این سایت همون برنامه ی دوستان که گفتم

[ یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 13:11 ] [ مهدی ]

[ ]

خب چطورین؟

ازاونجایی که توخونمون همیشه من وخواهرم باهم جنگ جهانی سوم داریم خواهربنده گوشیم رو

مخفی کرده ونمیدونم کجاست(آخه گوشیم چه گناهی کرد!)

خب چیکارکنم؟!من سرمیزناهارواس خودم آب ریختم اون گرفت خوردومنومسخره کرد!

منم یه لیوان دیگه آب ریختم وپاشیدم روصورتش,اون دعوام کردوگوشیم وگرفت وبه سمت اتاقش فرارکرد

من دست وصورتم وشستم وبه جای حوله باشال سبزش دست وصورتم وخشک کردم

اون لپ تابم وگرفت وبردزیرتختش قایم کرد.من رفتم همه جاروگشتم ولپ تاب وپیداکردم

ولی گوشیم نمیدونم کجاست....

این بودماجرای امروزمون البته هرروزجنگ جهانی سوم وجودداره!

دختراهمه همینطورین یاماپسرازیادساده ایم؟؟؟!!!دخترک21سالش بیشتر نی منودست میندازه!

طفلی شوهرآیندش چی میکشه ازدستش!خب بگذریم

میخوایم دورهمی بحث کنیم راجع به اجرای علی

علی باتمام خوبیهاش یه جاهایی ازاجراش میلنگه من شماروبه این جلسه دعوت میکنم

که درموردش بحث کنیم.چه نقصهایی تواجرای علی وجودداره؟حتی اگه بزرگترین طرفدارش که باشیم

بازهم متوجه بعضی ازنقصهاش میشیم که مطمئنن خودش متوجهش نیست

یاعلی


[ پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 14:44 ] [ مهدی ]

[ ]

سلام

یه چندتانکته بگم لطفابعضیهارعایت کنن:

لطفااینقدرنگیدرفیق علی ضیانیستی چون این حرفهابرام تکراری

وبیخوده چون هستم

توکامنتهابه هیچ کس توهین نکنید.انتقادوتعریف آزاده

تمامی کامنتهابه غیرازحرفهای واقعازشت تاییدمیشن حتی اگه به من فحش بدید

پیشنهادبدین ولی لطفاازم نخواین که باکامنت خصوصی بیام وبتون ودرموردعلی

به شمابگم وفکرهم نکنیدکه شماهمین یه نفریدکه چنین درخواستی دارید

چون من  توکامنتهای خصوصی خیلی وقتهابه اسامی دقت نمیکنم ووقتی به

وبتون میام که جوابتون روبدم شماهاروباهم قاطی میکنم لطفاهمه چی رو

رک وراست اینجابگیدکه بتونم تاییدکنم وکامنت خصوصی زیادنذاریدچون

ازهر50تاکامنت 40تاش خصوصین!

من اهل گذاشتن عکس تووب نیستم چون توتمام وبلاگهای

طرفداری علی ضیامیذارنش واگه چیزجدیدی بذارم میدزدنش

شنیدم بعضیهاازاسمم سواستفاده کردن و...(نگم بهتره)

وقتی ایمیل وشماره ی علی دستتون اومداینقدرحرفهای زشت بهش نزنید.زشته

خیلیهاهم واقعاخوبن

همتون ودوست دارم

باتشکرازخانم فاطمه خراط برای طراحی قالب این وب[ پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 10:24 ] [ مهدی ]

[ ]

سلام

پیش پیش سال۱۳۹۲روبه همتون-چه اونایی که ازعلی خوششون میادوچه بدشون میاد-

تبریک میگم وهمینطورمجری گری علی توویژه برنامه تحویل سال۹۲روبه طرفدارهاش مخصوصا

دخترهاتبریک میگم.

به امیدسالی پرازنشاط وشادی

یاعلی

[ سه شنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 19:10 ] [ مهدی ]

[ ]

دوستان این وبلاگ علی ضیا نــــــــیست

hactam.blogfa.com


هیچ چیزی که اطرافیان درموردعلی ضیامیگن روباورنکنیدمگراینکه فلان موقع برنامه داره

دیگه هیچ چی روباورنکنید

[ یکشنبه ششم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 12:15 ] [ مهدی ]

[ ]

[ یکشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 15:24 ] [ مهدی ]

[ ]

سلام علی فردالباس سفیدبایه کابشن مشکی به تن میکنه

[ چهارشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 10:2 ] [ مهدی ]

[ ]

حضورعلی ضیادربرنامه گلخانه

۵شنبه ساعت۱۰

[ چهارشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۱ ] [ 0:24 ] [ مهدی ]

[ ]

علی ضیادربرنامه ی ویتامین۳  به تهیه کنندگی علی زاهدی شبکه۳

(مطمئن نیستم اسم برنامه دقیقاهمین باشه ولی برنامه رودارن میسازن)

[ جمعه نوزدهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:23 ] [ مهدی ]

[ ]


اینجا براتون بیوگرافی گذاشتیم که بیشتر با "علی ضیاء" از جنبه های مختلف بیشتر اشنا بشید.

این بیوگرافی ها به قلم "سید علی ضیاء" نوشته شده اند.

۱-بیوگرافی از لحاظ فعالیت در زمینه رشته تحصیلی ایشون مکانیک .

۲-رزومه هنری ایشون.۱-بیوگرافی از لحاظ فعالیت در زمینه رشته تحصیلی ایشون یعنی مکانیک:

سید علی ضیا

سال تولد: 1364

نام پدر : سید حسین

متولد : کاشان

اخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی مکانیک طراحی جامدات

محل تحصیل: دانشگاه آزاد واحد کاشان1ـ برگزیده جشنواره خوارزمی با طرح موتور نیم دوار با قابلیت کارکرد با انواع سوخت بدون کاهش توان

2ـ کسب رتبه اول استانی ورتبه دوم کشوری در جشنواره خوارزمی

3ـ دارای گواهینامه پذیرش علمی اختراع از سوی هئیت علمی ومعاونت آموزشی دانشگاه آزاد کاشان

4ـ عضو انجمن مخترعین کشور

سمت­ها

1ـ مدیر بازرگانی شرکت مهندسی ـ بازرگانی مبین تهران

2ـ مدیر بازاریابی شرکت مهنسین مشاور مهرکیان

3ـ گوینده شبکه جوان رادیو از سال 1385 الی 1388

4ـ مجری شبکه سوم سیما جمهوری اسلامی از سال 1388 تا کنون

5ـ مدیر پروژه موسسه خیریه فاطمه­الزهرا

6ـ دبیر اجرایی همایش دانشجویی کشوری مکانیک۲-رزومه هنری "سید علی ضیاء" :

رزومه سید علی ضیا

سال تولد: 1364

نام پدر: سید حسین

متولد: کاشان

آخرین مدرک تحصیلی: مهندسی مکانیک

محل تحصیل: دانشگاه آزاد واحد کاشانالف: اجرای همایش­ها

1ـ اجرای جلسات هفتگی کانون اندیشه جوان ـ سپهری به مدت یک سال

مجری وبرگزارکننده شب شعر« برگریزان 1 » با حضور اقای سعید بیابانکی در دانشگاه ازاد کاشان در سال 1383

2ـ مجری وبرگزارکننده شب شعر «برگریزان 2 »با حضور اقایان عبدالجبار کاکایی .سعید بیابانکی در دانشگاه ازاد کاشان سال 1384

3ـ مجری همایش « گرد بی پردگی» با حضور استاد دانشمند در دانشگاه آزاد کاشان

این همایش توسط تشکل ولایت برگزار شد.4ـ مجری همایش تخصص استانی« عمران ومعماری» در دانشگاه آزاد کاشان

این همایش در 3 رزو برگزار شد.5ـ مجری همایش کشوری « پژوهشگران جوان » در دانشگاه ازاد کاشان به مدت دو روز

6ـ مجری وبرگزار کننده همایش « انسانم آرزوست » به مناسبت 800 امین سال تولد حضرت مولانا

با حضور آقای دکتر قربان ولی .خانم دکتر عرفان نظرآهاری7ـ مجری وبرگزارکننده همایش کشوری مکانیک در دانشگاه آزاد کاشان به مدت 2 روز

8ـ مجری همایش کانون هلال احمر در دو دوره همایش با حضور روسای دانشگاه های ایران در دانشگاه آزاد کاشان

9ـ مجری وبرگزارکننده شب شعر «برگریزان 3 » با حضور آقایان دکتر افشین یداللهی وسعید بیابانکی در دانشگاه آزاد کاشان

10ـ مجری وبرگزارکننده شب شعر طنز با حضور اساتید شعر طنز ایران در دانشگاه ازاد کاشان

11ـ مجری همایش کشوری « زلزله» در چهار دوره از سال 1384 تا سال 1388

این همایش توسط شهرداری کاشان برگزار می­شود.12ـ مجری مراسم « بررسی مشکلات فرهنگی شهر کاشان» با حضور وزیر محترم فرهنگ وارشاد اسلامی جناب آقاس صفار هرندی

13ـ مجری مراسم « بررسی مشکلات شهر کاشان» با حضور استاندار محترم استان اصفهان

این مراسم توسط فرمانداری کاشان برگزار شد.14ـ مجری وبرگزار کننده همایش « نجوم» در دانشگاه آزاد کاشان

15ـ مجری وبرگزارکننده شب شعر« برگریزان 4 »در دانشگاه آزاد کاشان با حضور آقایان ناصر فیض ؛سعید بیابانکی ومهدی موسوی

16ـ مجری همایش« مسیر انتخابات» با حضور نمایندگاه کاندیداهای ریاست جمهوری در دانشگاه تهران

این همایش توسط بسیج دانشگاه تهران برگزار شد.17ـ مجری همایش « بهینه سازی مصرف سوخت » با حضور رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت.

این همایش توسط شهرداری کاشان برگزار شد.18ـ مجری همایش « ترمیم بافت­های فرسوده» در دو روز

این همایش توسط شهرداری کاشان برگزار شد.19ـ مجری وبرگزارکننده همایش رزو ملی فناوری هسته­ای در دانشگاه آزاد کاشان با حضور آقایان فرزاد حسنی؛افشین حسین­خانی ومهدی دهقان

20ـ مجری اولین همایش کشور « ما هیچ، ما نگاه» در سال مرگ سهراب سپهری در محل کانون اندیشه جوان ـ سپهری

21ـ مجری وبرگزارکننده شب شعر طنز « یادبود زنده­یاد عمران صلاحی» با حضور آقایان ناصر فیض،جلال سمیعی وفرزند زنده­یاد صلاحی در دانشگاه کاشان

22ـ برگزاری شب شعر با حضور آقای دکتر افشین یداللهی وخانم نیلوفر لاری­پور در دانشگاه کاشان

23ـ مجری همایش « رابطه دختر وپسر؟» در دانشگاه تهران

این همایش توسط نهاد رهبری این دانشگاه برگزار شد.24ـ مجری وبرگزارکننده جشن فارغ­التحصیلی دانشجویان رشته پزشکی (ورودی 81) دانشگاه شهید بهشتی درسال 1388

25ـ مجری اولین همایش کارآفرینی کشور در دانشگاه کاشان به مدت دو روز

26ـ مجری همایش « آبفا» در کاشان

این همایش توسط سازمان آب کاشان برگزار شد.27ـ مجری گردهمایی سالانه مدرسه ساقی کوثر در تالار اندیشه تهران

28ـ مجری مراسم « شب­های خاطره» در طول سال 1388

این برنامه با محور خاطرات بچه های جبهه وجنگ توسط حوزه هنری برگزار می شود.29ـ مجری مراسم « شب­های خاطره» در مناطق جنگی جنوب کشور به مدت سه روز در سال 1388

30ـ اجرای همایش دبیرستان غیرانتفاعی دکتر حسابی در کاشان

31ـ اجرای برنامه افتتاحیه دبیرستان غیرانتفاعی دکتر قریب در کاشان

32ـ اجرای همایش دکتر حسابی در دانشگاه شاهرود

33ـ اجرای مراسم جشن 22 بهمن در نیروگاه انرژی هسته­ای نطنز در دو سال پیاپی

34ـ اجرای همایش یوگا درمانی در کاشان

35ـ اجرای گردهمایی خیرین ونیکوکاران موسسه خیریه یاس کبود

36ـ اجرای همایش «غدیر» در سفید شهرب ـ اجرای برنامه­های تلویزیونی:

1ـ اجرای پلاک 10 از شبکه تهران

2ـ اجرای برنامه گزینه جوان از شبکه 3پ ـ اجرای نریشن­ :

1ـ صدای فیلم حج؛ این فیلم در سال 1387 از شبکه 3 پخش شد.

2ـ صدای فیلم دانه­های خورشید ویژه اربعین 1388 .شبکه 1

3ـ صدای فیلم فیلم سازمان انرژی هسته­ای کشور در سال 1389

4ـ صدای فیلم جشنواره دوسالانه کاریکاتور کشور در سال 1388

5ـ صدای فیلم صنعت نفت ایران در سال 1388ت : برنامه­های تبلیغاتی:

1ـ ساخت ،اجرا وبازیگری فیلم تبلیغاتی مجتمع تفریحی ،ورزشی توچال وهتل توچال

2ـ اجرای وبازیگری فیلم تبلیغاتی فرش تیراژه

3ـ اجرا وبازیگری فیلم آموزشی وتبلیغاتی بانک ملت

4ـ صدای فیلم تبلیغاتی انجمن کارآفرینی کشور

۵ـ صدای فیلم تبلیغاتی شب خاطره

6ـ اجرای فیلم تبلیغاتی «تعاونی ناجا»ث : برنامه­های رادیویی:

(تمام برنامه­های رادیویی از شبکه جوان پخش شده است.)

1ـ مجری برنامه تولیدی « شب­های آفتابی» از گروه اندیشه به مدت دو سال

2ـ اجرای برنامه زنده « زیر نور ماه » از گروه اندیشه به مدت یک سال ونیم

3ـ اجرای برنامه زنده «سلام» از گروه اندیشه به مدت یک سال

4ـ اجرای برنامه زنده « یک + یک» از گروه جامعه یه مدت یک سال

5ـ اجرای برنامه « توپ» از گروه ورزش به مدت سه ماه

6ـ اجرای برنامه «آخرشه» از گروه ورزش به مدت یک سال

7ـ اجرای برنامه « نفس عمیق» از گروه جامعه به مدت شش ماه

8ـ اجرای برنامه ویژه محرم سال 1388 از گروه اندیشه

9ـ اجرای برنامه ویژه عید 1389 از گروه جامعه

10ـ اجرای برنامه « جوان ایرانی سلام» از گروه جامعه به مدت سه ماه

11ـ اجرای برنامه ویژه ولادت امام رضا(ع) در تاریخ 8/8/1388

12ـ اجرای برنامه ویژه روز جوان

13ـ اجرای برنامه ­های زنده وتولیدی ویژه ولادت­ها وسالرزو شهادت ائمه اطهار

14ـ اجرای برنامه ویژه روز قدس

15ـ اجرای برنامه ویژه روز انتخابات ریاست جمهوری

16ـ اجرای برنامه ویژه روز دختران

17ـ اجرای برنامه منطقه اختصاصیج: فیلم­ها وسریال­ها

1ـ بازیگر مهمان سریال دفترخانه شماره 13 ( هنوز پخش نشده است.)

2ـ بازیگری در فیلم چند اپیزودی رابطهح: نوشتن

1ـ برگزیده مسابقات داستان نویسی دانشجویی با داستان سجاد

2ـ نویسنده برنامه شب­های افتابی رادیو جوان به سردبیری خانم نیره غدیری

3ـ نویسنده وآیتم ساز برنامه کاملا جوانانه به سر دبیری آقای مهدی زری­باف

4ـ نویسنده برنامه یک + یک به سردبیری خانم انوشه میر مجلسی

5ـ نویسنده برنامه مداد سفید به سردبیری آقای لقمان یداللهی

6ـ نویسنده وآیتم­ساز برنامه قرار شبانه به سردبیری آقایان میثم فکری و وحید یامین­پور

7ـ نویسنده وآیتم ساز برنامه روی خط جوانی به سردبیری آقای مهدی زری­باف

8ـ نویسنده برنامه منطقه اختصاصی به سردبیری آقای میثم فکری وخانم مریم جلالی

نیمروز-ماه عسل-دیدار-خوشاو....

[ شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 15:57 ] [ مهدی ]

[ ]

سلام من زهراهستم خواهرمدیراین وب بایدبگم داداشم چندروزی نمیتونه بیاد.

[ شنبه ششم آبان ۱۳۹۱ ] [ 17:46 ] [ مهدی ]

[ ]

فیلم برنامه ی سالگردازدواج حضرت علی وحضرت فاطمه درنیمروزباحضور

حامدجوازاده و خانم نرگس فتحی

 

برای دانلودکردن کلیک کنید

 

 برای دیدن سایرقسمتهای نیمروز:کلیک کنید

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

[ سه شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۱ ] [ 8:56 ] [ مهدی ]

[ ]

[ جمعه سی و یکم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 13:54 ] [ مهدی ]

[ ]

 فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

[ جمعه سی و یکم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 13:42 ] [ مهدی ]

[ ]

[ پنجشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۱ ] [ 18:47 ] [ مهدی ]

[ ]

اینجاشب نیست امشب بدون حضورعلی ضیااجرامیشه.علی به علت کسالت پدرگرامیشون

که توقسمت سی سی یو بیمارستان کاشان بستریه،نمیتونه اینجاشب نیست رواجراکنه

برای پدرش دعاکنید.

[ سه شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 9:21 ] [ مهدی ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه